Dòng Sông Hoang Tu?ng - El Río Fantasioso (Vietnamese & Spanish edition) Thuy Huong Nguyen Author
$20.00
Shop on Barnes & Noble

Description

Una cosa que no me acabo de creer pero me inquieta es lo que leí hoy. Decía que La Luna es un artefacto metálico, hueco por dentro., una máquina cuyo objetivo es no permitir que los humanos recuerden anteriores vidas. En el río fantasioso, libro de Thuy Huong, recién editado, quien narra las maravillas que encontramos en el libro recuerda su vida anterior, y ve cosas y hechos ajenos a nuestras comunes visiones, de la ciudad de Santa Cruz. Aroma Profundo ve y descubre una dimensión ajena a nuestra forma de mirar. La Luna ilumina lo que tenemos oculto para nosotros mismos, es espejo del Sol, es la luz del Sol la que vemos en ella. En el tarot la otra cara de La Luna es La Justicia. La Justicia establece una ley. Sin ley no podemos entrar en los misterios de la Luna. Lo de que sea un artefacto hueco no deja de ser una posibilidad, una máquina de control --en el zodiaco todos los planetas nos controlan, ejercen una positiva o negativa influencia. La ley es ser positivo con los negativo y negativo con lo positivo. No es cómoda. Pero es la ley. En el río fantasioso la luna ilumina una ciudad subterránea debajo de Santa Cruz con minas de oro. Quien sepa leerlo encontrará ese oro.Escrito, Jesús Rodíguez Castellanos.Một điều mà tôi không thể tin được nhưng lại khiến tôi dao động đó là những gì tôi đọc được hôm nay. Nó đã nói rằng Mặt Trăng là một đồ tạo tác bằng kim loại, bên trong rỗng, một cỗ máy có mục tiêu không cho phép con người nhớ lại kiếp trước. Trong dòng sông hoang tưởng, một cuốn sách của Thúy Hương, được xuất bản gần đây, kể lại những điều kỳ diệu mà chúng ta tìm thấy trong cuốn sách, nhớ lại cuộc sống trước đây của mình, và nhìn thấy những điều và sự kiện nằm ngoài tầm nhìn chung của chúng ta, về thành phố Santa Cruz. Aroma Profundo nhìn thấy và phát hiện ra một chiều không gian xa lạ với cách nhìn của chúng ta. Mặt trăng chiếu sáng những gì chúng ta đã che giấu cho riêng mình, nó là một tấm gương phản chiếu của Mặt trời, nó là ánh sáng của Mặt trời mà chúng ta nhìn thấy trong đó. Trong tarot, mặt khác của Mặt trăng là Công lý. Công lý thiết lập luật. Nếu không có luật, chúng ta không thể đi vào những bí ẩn của Mặt trăng. Tạo tác rỗng là gì vẫn là một khả năng, một cỗ máy điều khiển - trong cung hoàng đạo, tất cả các hành tinh đều kiểm soát chúng ta, gây ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực. Quy luật là tích cực với tiêu cực và tiêu cực với tích cực. Nó không thoải mái. Nhưng đó là luật. Trong dòng sông hoang tưởng mặt trăng chiếu sáng một thành phố ngầm bên dưới Santa Cruz với những mỏ vàng. Ai biết đọc sẽ tìm được vàng đó.Nhà văn Jesús Rodríguez Castellanos

logo

Barnes & Noble

Cash back powered by Rakuten

Done

You may also like