કેવી amazon kindle ચોરી 768 ઇબુક મારા
$9.99
Shop on Barnes & Noble

Description

આ એકાઉન્ટ કોઇ ભંગ અથવા મુદ્દાઓ કરવામાં ક્યારેય જાણ છે. એકલા ચાલો દેવામાં વારંવાર આવી જાણ. એક વાર તમે નથી, ભૂતકાળમાં ટાંકવામાં આવ્યા છે, અથવા કોઇ પણ પ્રકારના કોઇપણ ઉલ્લંઘન રજૂ. આ એકાઉન્ટ કોઈ બે મહિનામાં તે ફેરફારો નથી રહ્યો છે. હવે અમે અથવા ક્યારેય કોઇ સમસ્યા હોય તો જાણ કરવામાં આવી છે.કે હું દિલગીર છું, નોંધ્યું છે પરંતુ અમે કોઈપણ વધારાની અથવા આ બાબતે સમજ ક્રિયા પ્રસ્તુત કરે શકે છે.“તમારું એકાઉન્ટ બ્લૉક છે.”

logo

Barnes & Noble

Cash back powered by Rakuten

Done

You may also like

Top in Barnes & Noble

View all
View all